Verksamhetspolicy


​​​​​​​Swedal  är ett väletablerat företag med många år inom svets- & plåtbearbetning,
våtlackering & pulverlackering.

Vår verksamhet skall präglas av en sund verksamhetsutveckling med kunden
 i fokus, där vi skall göra noga avvägningar för att säkra hälsosamma arbetsförhållanden
och för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi ska arbeta för en bra
miljö och hållbar utveckling.

​​​​​​​Vårt fokus riktas samlat mot våra kunder, intressenter, partners och vår omgivning
genom att vi ska:

Vara lyhörda för kunders önskemål och krav i syfte att ge dem maximal
kundnytta och styra mot infriande av krav.

Genom hög kompetens och kompetensutveckling av organisationen.

Ha väl införda rutiner och metoder för uppföljning, för att förebygga föroreningar,
skydda miljön såväl som att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.

Förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår versamhet ger upphov till.
För oss handlar det framför allt om att minska voc-utsläpp från våra färger.

Sätta tydlig styrning och målsättning mot att leverera i avtalad tid.

Bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete som innefattar ett åtagande om
samråd och medverkan med arbetstagare detta för att skapa en fysiskt, psykiskt,
socialt sund och utvecklande arbetsplats för verksamhetens medarbetare.

Vi ska ständigt eftersträva förbättringar av vårt arbetssätt och versamhetens
tjänster genom vårt integrerade ledningssystem.


Swedals ISO-certifikat från RI.SE löper ut 26 april 2021. Vi har valt att byta miljö & kvalitetssystem till FR2000 och vår förhoppning är att den nya certifieringen skall vara klar under våren/hösten 2021